Kanal 16

joomla templates

“АВМУ” издаде налог за исклучување на програмските сервиси "TV OBN" и "Happy TV"

Скопје, 12.12.2014г. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги(АВМУ), изврши програмски надзор во програмските пакети на операторите, при што беше констатирано дека програмскиот сервис TV OBN е реемитуван спротивно на склучените договори, односно програмската содржина на овој програмски сервис е реемитувана во целост, а не како што е наведено во склучените договори со овој радиодифузер.

Во однос на реемитувањето на програмскиот сервис Happy TV, направен е увид во доставената документација, при што е констатирано дека истата не соодветствува со Правилникот за начинот на доставување на пропратната документација кон дописите и пријавите упатени до архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4993/1 од 14.10.2014 година и Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарoт на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси бр.01-5775/1 од 21.11.2014 година.

Имајќи го во предвид наведеното, Агенцијата им наложи на оние оператори кои ги реемитуваат програмските сервиси TV OBN и Happy TV веднаш да ги исклучат од своите програмски пакети. Агенцијата ќе врши мониторинг во однос на почитување на издадениот налог за исклучување и доколку констатира дека не се постапува по истиот, согласно своите законски надлежности, ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

Повеќе инфо:   www. avmu.mk

Oптички пакети со ултра брз интернет

Екипите на “Канал 16” – Ресен,работат на терен за миграција на корисниците од бакарната мрежа на оптичката мрежа и во моментов  имаме покриеност од 40% на ниво на Општина Ресен со FTTH мрежа. 

Оптичките интернeт пакети официјално ќе започнатсо  важност од 15.12.2014, поради комплетирање на поголем дел на реони со FTTH мрежа.

Сите заинтересирани корисници можат да се пријават во наплатниот центар на “Канал 16” кој се наоѓа на улица "Таше Милошевски” - брoj 43” –Ресен, или да се јават на телефонскиот број 047/551-551, за да се разгледа техничка можност. 

Понуда  на нови оптички пакети

Страница 1 од 4